obowiązuje od 20.11.2020I Strony transakcji


1. Nabywcą dokonującym zamówienia w firmie ArtFAKTOR może być pełnoletnia osoba
fizyczna lub przedsiębiorca.
2.Sprzedawcą towarów nazywamy firmę ArtFAKTOR, NIP: 521-366-38-56, mieszczącą się w
Warszawie, przy ulicy Wołoskiej 52 paw 27


II Zakres sprzedaży


3.Przedmiotem transakcji są produkty oferowane w folderach reklamowych firmy, na jego stronie
internetowej oraz produkty wykonywane na indywidualne zlecenie klienta.
4.Zawartość strony internetowej jest jedynie zaproszeniem do składania oferty kupna i nie stanowi
bezpośredniej oferty handlowej.
5.Podane przez Sprzedawcę ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, chyba
że zaznaczone jest inaczej.
6.Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, jak również objęte są gwarancją Sprzedającego.


III Zamówienia


7.Zamówienie należy składać korzystając: z formularza ofertowego zamieszczonego na stronie
internetowej Sprzedawcy , za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub złożenie jej bezpośrednio w
siedzibie Sprzedawcy.
8.1. Realizacja zamówienia obejmującego gotowe produkty znajdujące się w folderach ofertowych
oraz na stronie internetowej Sprzedającego potwierdzana jest przez Sprzedawcę telefonicznie i/lub
w drodze poczty elektronicznej w terminie 1 dnia roboczego.
8.2. W przypadku realizacji zamówień indywidualnych zlecanych przez Nabywcę realizacja
zamówienia następuje po ostatecznym zatwierdzeniu przedstawionego projektu przez Nabywcę.
9.W przypadku gdy złożenie zamówienia następuje przez Sklep Internetowy, system komputerowy
Sprzedawcy automatycznie generuje elektroniczne potwierdzenie zamówienia, które następnie
wysyłane jest na adres e-mail podany przez Kupującego. Elektroniczne potwierdzenie zamówienia,
o którym mowa w niniejszym ustępie ma charakter jedynie informacyjny i nie rodzi skutku
związania Sprzedawcy ofertą kupna.
10.W razie braku możliwości uzyskania od Klienta potwierdzenia uprzednio złożonego zamówienia
w terminie 5 dni roboczych od momentu jego wpływu, w wyniku okoliczności za które Sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku podania przez Klienta błędnego
numeru telefonu lub adresu e-mail, uważa się, że zamówienie nie zostało potwierdzone oraz że nie
wywołuje ono jakichkolwiek skutków prawnych.
11.Złożenie zamówienia przez Klienta równoznaczne jest z upoważnieniem Sprzedawcy do
wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
12.W przypadku wykonywania zamówień indywidualnych zamówienie może zostać zrealizowane
dopiero po uiszczeniu stosownej zaliczki. O konieczności uiszczenia zaliczki, jak również o jej
wysokości Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta.
13.1. Z chwilą uzyskania przez Nabywcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zostaje zawarta
pomiędzy Sprzedawcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ArtFaktor z siedzibą w
Warszawie, ul Wołoska 52 paw. 2, a Nabywcą umowa sprzedaży, która rozpoczyna realizację
złożonego zamówienia.
13.2. W przypadku złożenia zamówienia przez Internet, zawarcie umowy sprzedaży następuje
dopiero w momencie otrzymania przez Nabywcę wiadomości elektronicznej (innej niż w
rozumieniu pkt. 9) potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedawcę oferty kupna, w ramach której w
szczególności określa się przedmiot zamówienia, wysokość ceny oraz czas realizacji przesyłki
towaru.
14. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią elektronicznego potwierdzenia
zamówienia, o którym mowa w pkt. 13, a złożonym przez Nabywcę zamówieniem, zawarcie
umowy sprzedaży na warunkach określonych przez Sprzedawcę w ramach wiadomości
elektronicznej w rozumieniu pkt. 13 ust. 2 następuje dopiero z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę
jednoznacznej zgody Nabywcy.


IV Formy Płatności


15. Zapłata ceny za zamówiony towar może być dokonana w następujący sposób:
a) Zapłata gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie Sprzedawcy,
b) Za pobraniem - zapłata do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki,
c) Przelew bankowy na podstawie faktury VAT lub faktury proforma
16. Przy zamówieniu wykonywanym na indywidualne zlecenie Nabywcy Sprzedający może
zażądać od Nabywcy wpłaty w wysokości do 100% zadatku na poczet realizacji zamówienia.


V Odbiór Zamówienia


17.Termin dostawy zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.
18.Termin dostawy może być dłuższy w przypadku towarów, którymi Sprzedawca nie dysponuje w
chwili składania zamówienia. W takiej sytuacji Nabywca jest niezwłocznie informowany przez
pracownika firmy o najbliższym możliwym terminie dostawy zamówienia.
19. Koszty przesyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej ponosi Nabywca. Cena przesyłki
zamówienia jest uzależniona od jej wagi oraz rozmiarów. Szczegółowych informacji na temat
konkretnej ceny przesyłki towaru udziela Sprzedawca na pytanie Nabywcy.
20.Nabywca może odebrać towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
21.Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany zbadać, czy przesyłka nie posiada jakichkolwiek
uszkodzeń mechanicznych.
22.W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę, iż w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie towaru, Nabywca powinien w obecności pracownika firmy Kurierskiej zażądać
spisania "Protokołu Uszkodzenia Przesyłki".
23. Odbiór przez Nabywcę towaru jest jednoznaczny z potwierdzeniem spełnienia przez
Sprzedawcę ciążącego na nim świadczenia z tytułu zawartej umowy.


VI Reklamacje


24.W razie ujawnienia się wady towaru, Nabywca powinien złożyć zgłoszenie reklamacyjne
Sprzedawcy w terminie 7 dni.
25. Powyższe zgłoszenie powinno zostać złożone na dane podane na stronie internetowej
sprzedawcy lub bezpośrednio w jego siedzibie.
26.Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie
mogą stanowić podstawy reklamacji.


VII Odstąpienie od umowy


27.Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumenta (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 827)
Nabywca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży konsumenckiej
zawartej ze Sprzedawcą, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od
umowy powinno nastąpić na piśmie.
28.Termin dla odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej wynosi 14 dni i liczy się od
momentu odebrania towaru.
29. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość nie
przysługuje Nabywcy w wypadkach:
a) świadczeń o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu,
w szczególności w przypadkach zamówień realizowanych na specjalne zamówienie Nabywcy, lub
ściśle związanych z jego osobą,
b)świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
30.Jeżeli w wyniku odstąpienia przez Nabywcę od umowy sprzedaży konsumenckiej okaże się, że
towar jest zniszczony lub w jakikolwiek inny sposób obniża jego wartość na skutek okoliczności za
które Nabywca ponosi odpowiedzialność, Sprzedawca może domagać się od Klienta o
odszkodowania.
31. Nabywca korzystający z ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien dostarczyć
Sprzedawcy towar, jednocześnie zwracając dowód zakupu oraz inne przedmioty i dokumenty, które
otrzymał od Sprzedawcy w wyniku wykonania danej umowy.
32.Sprzedawca dokonuje na rzecz Nabywcy zwrotu kwoty pieniężnej równej cenie towaru w
terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Nabywca podpisanej przez niego faktury
korygującej. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy podany przez Nabywcę albo w drodze
przekazu pocztowego, wysłanego na adres wskazany w zamówieniu.
33. Poniesione przez Nabywcę koszty odesłania towaru do Sprzedawcy, jak również uprzednio
poniesione koszty przesyłki towaru do Nabywcę, nie podlegają zwrotowi przez Sprzedawcę.


VIII Faktura VAT


34. Sprzedający do każdej transakcji wystawia fakturę VAT lub paragon
35. W przypadku transakcji Internetowych faktury VAT przekazywane są Nabywcy wraz z
wiadomością elektroniczną potwierdzającą złożenie zamówienia.
35. 1. Niezakwestionowanie przez Nabywcę wystawionej faktury VAT w terminie 7 dni od daty
przesłania jej wraz wiadomością wymienioną pkt. 13 ust. 2 niniejszego regulaminu jest
równoznaczne z akceptacją narosłej z tytułu wykonanej umowy należności.
36. W przypadkach transakcji nieopisanych w pkt. 35 niezakwestionowanie przez Nabywcę
wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty odbioru towaru jest równoznaczne z akceptacją
narosłej z tytułu wykonanej umowy należności.

 

Charakterystyka i normy obowiązujące dla produktów wykonywanych na zamówienie

 

37. Produkty wykonywane są metodami manufakturowymi przy wykorzystaniu płyt z tworzyw, płyt z materiałów drewnopochodnych, arkuszy, prętów i kształtowników stalowych.
38. W przypadku detali wykonywanych z tworzyw sztucznych należy wziąć pod uwagę poniższe czynniki:
- detale posiadają widoczne gięcia
- w przypadku dłuższych gięć widać łukowatość zaginanej płaszczyzny
- detale w miejscu klejenia mają widoczne łączenia
- klejenia tworzywa bezbarwnego posiadają widoczne miejsca w których użyty został klej
- istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niewielkich plam kleju na powierzchni tworzywa
- miejsca klejenia są szczególnie narażone na pęknięcia oraz na możliwość rozklejenia się
- detale wykonane z elementów giętych i klejonych mogą posiadać szpary i przesunięcia
- nie ma możliwości zachowania 100% powtarzalności wykonywanych tych samych detali jak w przypadku technologii produkcji wyprasek wtryskowych
- wycinane detale mogą posiadać tolerancję wymiarów do ~1mm
- konserwacja detali wykonanych z tworzywa sztucznego za pomocą rozpuszczalników, zmywaczy do paznokci, alkoholu oraz płynów z dodatkiem alkoholu, itp mogą powodować uszkodzenie powierzchni, zmatowienie, zmianę kolorystyki, uszkodzenie nadruków, mikropęknięcia
- detale z upływem czasu mogę ulegać zmatowieniu, żółknięciu, kruchości, a nadruki będą wytracały wyrazistość kolorów (blaknięcie)
- detale nie posiadają właściwości wodoszczelności
- detale z tworzywa są z natury łamliwe i podatne na odkształcenia
- w przypadku detali termoformowanych widoczna jest krawędź odcięcia i zaburzona jest transparencja materiału bezbarwnego
- w przypadku detali termoformowanych z niszami pojawia się efekt bibułowatości tłoczonego tworzywa na dnie nisz oraz w narożach wyprasek
39. W przypadku detali wykonanych z płyt drewnopochodnych należy wziąć pod uwagę poniższe czynniki:
- detale posiadają widoczne łączenia
- formatki z płyt drewnopochodnych posiadają widoczną krawędź w różniącej się okleinie od zastosowanego fabrycznego laminatu (wyjątek w przypadku laminowania HPLem)
- formatki laminowane HPLem posiadają widoczną krawędź łączenia laminatów
- w przypadku elementów MDF lakierowanego mogą występować mikropęknięcia na powierzchni lakieru w elementach łączonych
- detale mogą posiadać tolerancję wymiarów do ~2mm
- łączenia detali mogą posiadać tolerancję do ~2mm
- nie ma możliwości zachowania 100% powtarzalności wykonywanych tych samych detali jak w przypadku technologii produkcji wyprasek wtryskowych
- detale wykonane z płyt drewnopochodnych nie nadają się do użytkowania w miejscach narażonych na czynniki atmosferyczne
40. W przypadku detali wykonanych z arkuszy, prętów i kształtowników stalowych należy wziąć pod uwagę poniższe czynniki:
- w przypadku elementów detali spawanych widoczne są wystające miejsca spawów
- spawy na płaskich elementach blaszanych powodują powstanie wklęsłości na arkuszu blaszanym oraz widoczną poświatę
- spawy wykonywane są z dokładnością do ~2mm
- na dużych powierzchniach płaskich wykonanych z arkusza blachy widoczne są pofałdowania i poświaty
- elementy stalowe wystawione na działanie czynników atmosferycznych mogą rdzewieć, a lakier może ulegać wybrzuszeniu
- detale mogą posiadać tolerancję wymiarów do ~2mm
- nie ma możliwości zachowania 100% powtarzalności wykonywanych tych samych detali jak w przypadku technologii produkcji wyprasek wtryskowych

 


IX Postanowienia Końcowe


41.Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
42. W przypadku transakcji zawieranych z Nabywcą prowadzącym działalność gospodarczą
niezakwestionowanie faktur w terminach opisanych pkt. 34, 35 i pkt. 35 ust. 1 niniejszego
regulaminu, jest jednoznaczne z uznaniem przez Nabywcę, iż Sprzedający spełnił prawidłowo
ciążące na nim z tytułu zawartej między stronami umowy świadczenie oraz w pełni zaakceptował
należność narosłą z tytułu ww. świadczenia i uznał ją za wymagalną.

Promocje

Tagi